SEVEN BANK
Đăng ký thêm hay xóa người nhận
Thay đổi địa chỉ,
số điện thoại v.v.v
Mô phỏng Số tiền nhận /
Số tiền gửi
Video hướng
dẫn thao tác