SEVEN BANK

Liên hệ qua

tin nhắn

Thay đổi địa chỉ,
số điện thoại v.v.v

Yêu cầu nộp

Thẻ cư trú 

Thiết đặt sử

dụng ứng dụng

Đăng ký thêm hay xóa người nhận
Mô phỏng Số tiền nhận /
Số tiền gửi